Auditfile.nu is een handelsnaam van Novo Consilium BV
ALGEMENE VOORWAARDEN NOVO CONSILIUM B.V.

1           Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Opdrachtnemer: Novo Consilium B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20140801;

1.2       Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.3       Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

1.4       Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

2           Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

2.2       Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.3       Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet geldig, de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4       Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.5       Voor zover voor opdrachtnemer gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

3           Aanbiedingen

3.1       Alle aanbiedingen door opdrachtnemer gedaan, zijn geheel vrijblijvend.

3.2       Alle uitgebrachte aanbiedingen zijn geldig gedurende een termijn van 6 (zes) weken na dagtekening van de offerte tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk vermeld.

3.3       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een door haar uitgebrachte aanbieding binnen 8 (acht) dagen na aanvaarding daarvan te herroepen.

4           Aanvang, inhoud en duur van de overeenkomst

4.1       Elke overeenkomst komt eerst tot stand nadat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2       Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze totstand is gekomen.

4.3       Elke overeenkomst vermeldt de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht alsmede de tijdsduur/ tijdsperiode die is overeengekomen om de verleende opdracht uit te voeren.

5           Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1       Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Voorts is de opdrachtgever gehouden alle medewerking te verlenen, die benodigd is voor het juist en tijdig uitvoeren van de werkzaamheden. Dit geldt ook voor de beschikbaarheid van medewerkers van opdrachtgever, die op enigerlei wijze bij de werkzaamheden van opdrachtnemer betrokken zullen zijn en voor het kosteloos ter beschikking stellen van een adequaat ingerichte werkplek met telefoon en internetaansluiting voor de duur van de opdracht.

5.2       Opdrachtgever garandeert aan opdrachtnemer dat de medewerkers van opdrachtnemer veilig en conform geldende arbo- en milieuregelgeving en bij opdrachtnemer gebruikte gedragscodes kunnen werken gedurende hun verblijf bij opdrachtgever en vrijwaart opdrachtnemer in en buiten rechte van alle schade en kosten, die samenhangen met of voortvloeien uit de schending van deze garantie.

5.3       Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.4       Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5.5       Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden worden van originele bescheiden met een formele status zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen die opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld kopieën opgenomen in de werkdossiers van opdrachtnemer. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd.

5.6       De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk terbeschikking stellen van verlangde medewerking of gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.7       Indien opdrachtgever niet de (enige) materieel belanghebbende is bij de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever, staat opdrachtgever er voor in dat de (andere) materieel belanghebbende(n) onverkort instemmen met de opdrachtbevestiging en de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden en bedingen, bij gebreke waarvan opdrachtgever opdrachtnemer in en buiten rechte vrijwaart van alle schade en kosten, die samenhangen met of voortvloeien uit de schending van deze garantie.

 

6           Uitvoering opdracht

6.1       Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

6.2       Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.

6.3       Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

6.4       Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen/tijdsduur waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op en mitsdien geen grond voor opdrachtgever voor ontbinding van de overeenkomst op.

7           Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1       Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering van de opdracht mogelijk wordt c.q. blijft.

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten en is niet in verzuim als zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
Als opdrachtnemer haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd een evenredig deel van de overeengekomen prijs aan opdrachtgever in rekening te brengen op basis van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

8           Geheimhouding en verstrekking gegevens opdrachtgever

8.1       Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. De geheimhouding vervalt voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

8.2       Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

8.3       Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Eventuele vertraging in de uitvoering van de overeenkomst en daaruit voortvloeiende extra kosten en honorarium, ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.4       Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van derden.

8.5       Alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden zullen door opdrachtnemer worden geretourneerd.

8.6       Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voorvloeit of geschiedt tot inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer.

9           Intellectuele eigendom

9.1       Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

9.2       Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer.

10        Honorarium

10.1    Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid, en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

10.2    Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

10.3    Opdrachtnemer heeft het recht voor aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de werkzaamheden heeft betaald.

10.4    Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

10.5    Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

11        Betaling

11.1    Betaling van het factuurbedrag in euro door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.

11.2    Indien de opdrachtgever niet binnen de lid 1 van dit artikel genoemde termijn, dan wel niet binnen een nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht, nadat hij opdrachtgever tenminste éénmaal heeft aangemaand te betalen, vanaf vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.

11.3    Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.

11.4    Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm.
Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al het geen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.5    In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag.

12        Reclame

12.1    Reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden ingediend.

12.2    Reclames als in lid 1 van dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

12.3    In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

12.4    Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

13        Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1    Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van de door opdrachtnemer voor de betreffende opdracht ontvangen opdrachtsom.
Bij opdrachten, die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden.
De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor bepaald geldt niet in het geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van opdrachtnemer.

13.2    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

  • Bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen door of nalaten van opdrachtgever;

  • Bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtgever ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet inbegrepen);

  • Bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de onderneming van opdrachtgever.

13.3    Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product of dienst.

13.4    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of de verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

13.5    Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 1 maand nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij de opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke daarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer te allen tijde tegen aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

14        Internet en elektronisch dataverkeer

14.1    Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van e-mail met elkaar kunnen communiceren.

14.2    Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer erkennen dat aan het gebruik van elektronische mails risico’s kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming en virussen.

14.3    Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij een ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van een ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

14.4    Ingeval van twijfel inzake de juistheid van de inhoud van de verzonden mail is de door de verzender verzonden mail bepalend.

15        Opzegging en opschortingsrecht

15.1    Opdrachtnemer heeft het recht al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

15.2    Indien opdrachtgever de verplichtingen jegens opdrachtnemer na opschorting niet binnen 14 dagen heeft voldaan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst per direct op te zeggen. Opdrachtgever is dan verplicht een schadevergoeding te voldoen aan opdrachtnemer ter grootte van de oorspronkelijke overeenkomst. Opdrachtnemer is bij opzegging wegens nalatigheid van de opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die bij opdrachtgever ontstaat als gevolg van die opzegging.

16        Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1    Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

16.2    Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de sector Kanton van de Rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.

16.3    In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk, schriftelijk, voor een andere wijze van geschillenbeslechting kiezen.